Whatsapp Hızlı Bilgi Hattı : 05551784840

Sorumlu Emlak Danışmanı Belgelendirme Süreci

BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLER?
Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Sorumlu Emlak Danışmanı belgesine sahip olacaksınız.

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI BELGESİNDE HANGİ SEÇENEKLER VAR?
Sorumlu Emlak Danışmanı mesleğinde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

  • 17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite
  • 17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu
  • 17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi

A1, A2 ve A3 birimleri zorunlu olup tüm başvurular için başarılması gereken meslek bileşenleridir.
Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

Teorik Sınavlar Hakkında
Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1,5 dakika süre verilmektedir.

  • A1 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.
  • A2 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.
  • A3 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

Performans Sınavları Hakkında
Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 45 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

  • A2 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 70 puandır.
  • A3 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 70 puandır.
  • Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Geçerlilik süresi içinde yapılacak işlemler (Gözetim)
Belge almaya hak kazanan adaylar, belgeyi aldıktan sonraki 2 ile 3. yıl arasında Kuruluşumuz tarafından çalışmakta olduğunuz veya daha önce çalıştığınız iş yerlerinizden hakkınızda performans bilgisi talep edilir. Meslek icra etmenizde bir sorun görülmez ise belgeniz geçerli olmaya devam eder.

Belge Nasıl Yenilenecek?
Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması durumunda belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır,
b) Belge kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) sınavları tekrarlanır, başarılı olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır,

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SINAVLARI NASILDIR VE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Emlak Danışmanı mesleğinde A1- İSG, Çevre ve Kalite, A2- Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu ve A3- Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi olarak 3 ayrı yeterlilik birimi belirlenmiştir. Bu yeterlilik birimlerinden A1- İSG, Çevre ve Kalite çoktan seçmeli teorik sınav ile A2- Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu ve A3- Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi ise hem teorik hem de Performansa Dayalı Sınav ile ölçülmektedir.

Teorik sınavlarda ölçülecek maddeler aşağıda yer almaktadır. 

A1- İSG, Çevre ve Kalite: Bu birimde ölçülecek bilgi ifadeleri Emlak Danışmanı A1- İSG, Çevre ve Kalite birimi ile aynıdır. Yine orada olduğu gibi en az 20 soruluk çoktan seçmeli bir sınav yapılır ve geçme notu 70’dir

No Bilgi İfadesi

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.

BG.2

Çalışma ortamına ilişkin olası risk ve tehlikeli durumların neler olduğunu açıklar.

BG.3

Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gerekli önlemleri açıklar.

BG.4

Acil durum kavramını açıklar.

BG.5

Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları açıklar.

BG.6

Acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.

BG.7

İş süreçlerinde yapılan işlemlerin çevresel etkilerini ve risklerini açıklar.

BG.8

İş süreçlerinde yapılan işlemlerde çevrenin korunmasına ilişkin alınması gereken tedbirleri açıklar.

BG.9

Çalıştığı alanda kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıklar.

BG.10

Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar.

BG.11

İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

BG.12

İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar.

BG.13

Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

A2- Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu: Aşağıdaki bilgi ifadelerini ölçmek için en az 20 soruluk çoktan seçmeli bir sınav yapılacaktır. Adayın bu sınavı geçmesi için en az 70 puan alması gerekmektedir.

No

Bilgi İfadesi

BG.1

Hedef pazara ilişkin verilerin analiz yöntemlerini açıklar.

BG.2

Rakip işletmelerin pazarlama faaliyetleri ve emlak piyasası hakkında bilgi toplama yöntemlerini sıralar.

BG.3

Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere ulaştıracak stratejileri belirler.

BG.4

Müşteri gruplarına göre pazarlama stratejilerini açıklar.

BG.5

Emlak satış/kiralama planı oluşturma süreçlerini açıklar.

BG.6

İş organizasyonu yaparken dikkat edilecek hususları açıklar.

BG.7

İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev dağılımı yaparken dikkat edilecek hususları açıklar.

BG.8

İşbirliği içinde çalışması gereken emlak danışmanları ile iş dağılımı yaparken dikkat edilecek hususları

BG.9

Bütçe oluşturmaya yönelik kavramları açıklar.

BG.10

Sürekli eğitim ve gelişime yönelik ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.

A3- Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi: Aşağıdaki bilgi ifadelerini ölçmek için en az 20 soruluk çoktan seçmeli bir sınav yapılacaktır. Adayın bu sınavı geçmesi için en az 70 puan alması gerekmektedir.

No

Bilgi İfadesi

BG.1

Emlak/müşteri portföyü oluşturma/güncelleme için gereken bilgileri toplama ve güncelleme yöntemlerini sıralar.

BG.2

Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini kontrol ederken dikkate aldığı unsurları açıklar.

BG.3

Durum tespiti yapılan emlakın kontrolünü yaparken dikkat edilen kriterleri açıklar.

BG.4

Portföydeki emlakın güncel rayiç bedelinin tespiti ve onayı ile ilgili süreci açıklar.

BG.5

Emlakın portföye eklenmesi sürecinde düzenlenecek belgeleri sıralar.

BG.6

Emlakın tanıtım yöntemlerini sıralar.

BG.7

Pazarlama ve tanıtımda kullanılan yöntemlere göre gereken araç, gereç, malzeme ve hizmetleri belirlerken dikkat ettiği unsurları açıklar.

BG.8

Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesi için gerekenleri açıklar.

BG.9

Emlak satış/kiralama işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları sıralar.

BG.10

Satış sözleşmesi/kira kontratının içeriğinde bulunması gereken bilgileri sıralar.

BG.11

Emlak satışı/kiralama işlemi ve tapu işlemleri sırasında emlak sahibi ve müşterinin hazırlamakla yükümlü olduğu gerekli belgeleri sıralar.

BG.12

Tapu işlemlerinin yapılması sürecindeki aşamaları ve dikkate alınacak kriterleri açıklar.

BG.13

Hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili idari işlemleri sıralar.

BG.14

Satışkiralama sonrası müşteriye sunulacak hizmetlerin neler olduğunu sıralar.

BG.15

Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesindeki süreçleri açıklar.

BG.16

Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını belirlemede kullanılacak analiz ve yöntemleri sıralar.

BG.17

Emlakın fizibilitesi ve yatırım danışmanlığı sürecinde izlenen aşamaları açıklar.

BG.18

Fizibilite çalışmalarını değerlendirme yöntemlerini açıklar.

Performansa Dayalı sınavlarda ölçülecek maddeler aşağıda yer almaktadır. 
A2- Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu: Aşağıdaki becerileri ölçecek bir senaryo çerçevesinde adayın becerileri ölçülecektir. Adayın bu sınavı geçmesi için en az 70 puan alması gerekmektedir. (*) ile belirtilmiş alanlar kritik adımlardır. Yani aday sınav esnasında bu becerilerden herhangi birini sergilemezse 70 üzeri puan alsa bile sınavdan başarısız sayılacaktır. Örnek vermek gerekirse aday senaryo eşliğinde yapılan sınavda aşağıdaki becerilerin %90’ını sergilemiş olsun ancak senaryo gereği verilen veriler eşliğinde hedeflere ulaşacak stratejileri belirleyemez ise bu sınavdan kalacaktır.

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY.1

Hedef pazara ilişkin verileri pazarlama stratejisi açısından uygun yöntemle analiz eder.

*BY.2

Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere ulaştıracak stratejileri belirler.

BY.3

Müşterilere özel uygulanacak kişiye özgü programları satış/kiralama çalışmalarında uygulatır.

BY.4

Müşteri gruplarına göre müşteriye erişme, , yeni müşteri kazanma, sadık müşteri portföyü oluşturma, kaybedilen müşteriyi geri kazanma ve farklı işletmedeki emlak danışmanları ile birlikte çalışma konularında öneri geliştirir.

BY.5

Müşteri gruplarına uygun geliştirilen pazarlama stratejilerinin satış/kiralama çalışmalarında uygulanmasını sağlar.

BY.6

Emlak satış/kiralama planı oluştur.

*BY.7

Emlak satış/kiralaması süreçlerine ilişkin iş organizasyonu yapar.

BY.8

İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev dağılımı yapar.

BY.9

İşbirliği içinde çalışması gereken emlak danışmanına iş dağılımı yapar.

BY.10

İşletmenin eğitim bütçesini hazırlar.

BY.11

İşletmenin emlak satış/kiralama bütçesini hazırlar.

A3- Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi: Aşağıdaki becerileri ölçecek bir senaryo çerçevesinde adayın becerileri ölçülecektir. Adayın bu sınavı geçmesi için en az 70 puan alması gerekmektedir. (*) ile belirtilmiş alanlar kritik adımlardır. Yani aday sınav esnasında bu becerilerden herhangi birini sergilemezse 70 üzeri puan alsa bile sınavdan başarısız sayılacaktır. Örnek vermek gerekirse aday senaryo eşliğinde yapılan sınavda aşağıdaki becerilerin %90’ını sergilemiş olsun ancak senaryo gereği verilen veriler eşliğinde ilgili kurumların hangileri olduğunu bilmezse ve gerekli sorgulamaları yapmazsa bu sınavdan kalacaktır.

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY.1

Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini prosedürler doğrultusunda kontrol eder.

BY.2

Emlak portföyüne ilave edilecek emlakın işletme tarafından belirlenen yöntemlerle toplanmasını sağlar.

*BY.3

Portföydeki emlaka ait bilgileri prosedürler doğrultusunda kontrol eder.

*BY.4

İlgili kurumlardan parsel ve imar sorgulaması yapar.

BY.5

Emlak sahibinden emlak hakkında bilgi alınmasını sağlar.

BY.6

Emlak için belirlenen güncel rayiç bedel tespit işlemini gerekli kriterleri dikkate alarak kontrol

*BY.7

Emlak danışmanlarının emlak güncel rayiç bedel tespiti sürecini değerlendirerek nihai bedeli onaylar.

*BY.8

Emlak sahibi ile düzenlenecek belgelerin doldurularak imzalanması sürecini kontrol eder.

BY.9

Emlaka ait bilgilerin, portföy veri tabanına prosedürlerine uygun olarak işlendiğini kontrol eder.

BY.10

Emlak danışmanlarının önerdiği pazarlama yöntemini onaylar.

BY.11

Pazarlama satışı ve tanıtımı sırasında ihtiyaç duyulacak araç gereç, malzeme ve hizmetleri belirler.

BY.12

Belirlediği araç, gereç, malzeme ve hizmetleri temin eder.

BY.13

Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesini sağlar.

BY.14

Satış/kiralama bedeli ve pazarlık limitleri konusunda emlak sahibinden  onay alınmasını sağlar.

BY.15

Emlak danışmanının belirlediği emlakın nihai bedelini onaylar.

BY.16

Emlak sahibi ile müşterinin bir araya getirilmesi yoluyla satış/kiralama bedelinin belirlenmesini sağlar.
*BY.17 Müşteri ile emlak sahibi arasında belirlenen son bedel üzerinden yapılacak satış sözleşmesini/kira kontratını kontrol eder.
*BY.18 Emlak satış/kiralama işlemi sırasında gerekli olacak emlak sahibi ve müşteriye ait belgeleri kontrol eder.
BY.19 Emlak sahibi ve müşterinin onayıyla emlak ile ilgili hukuki ve teknik süreçlerin yürütülmesini sağlar.
BY.20 Tapu işlemleri sürecinin hizmet kalite kriterlerine göre yürütüldüğünü kontrol eder.
BY.21 Emlakın müşteriye teslimi sürecini takip eder.
*BY.22 Müşteri/emlak sahibinden hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili işlemleri yapar.
BY.23 Emlak danışmanlarınca yapılan satış/kiralanma işlemleri sonrası portföy kontrolünü yapar.
BY.24 Satış/kiralama sonrası hizmetleri yürütür.
BY.25 Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını uygun yöntemleri kullanarak belirler.
BY.26 Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yatırıma yönelik fizibilite çalışmasını yapar.
*BY.27 Yatırıma yönelik fizibilite sonuçlarını analiz eder.
*BY.28 Analizler doğrultusunda yapmış olduğu değerlendirmeleri raporlar.

Leave a Comment

(0 Yorum)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Belge Bilgi Hattı
Temsilci Çevrimiçi
Merhaba, MYK seviye 4 ve 5 sorumlu emlak belgesi hakkında bilgi almak istiyorum (b1)
Powered by